จากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นวันใดก็ตามหากเรามีความพร้อมไม่ว่าจะด้านจิตใจหรือด้านร่างกายอย่างไร เมื่อพร้อมเชื่อได้เลยว่ามักจะไม่มีอุปสรรคอันใดที่จะมาขาวงกั้นคุณงามความดีที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดจนทุกวันและทุกวินาทีๆเราได้ยืนหยัดอยู่นะตรงนี้เพียงแค่เราพร้อมที่จะเริ่มต้นทำสิ่งที่ดี ๆ ได้ในทุก ๆ วันดิฉันเชื่ออย่างนั้น เหมือนกับเด็ก ๆ  ที่ทางโรงเรียนได้ให้มาฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ปลูกฝังจิตที่บริสุทธิ์จนอายุเพิ่มขึ้นในทุกปีได้ร่วมกันเขาค่ายทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการเข้าค่ายปฎิบัติธรรม ในระยะที่มีการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมที่จะทำให้บุคคลที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเป็นคนดี เชื่อได้เลยว่าเด็กกลุ่มนี้ได้รับสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวของเด็กไม่มากก็ต้องน้อยดังคำโบราณสุภาษิตที่ว่า “ ไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก ”  พวกเขาเหล่านี้ต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและพร้อมที่จะอยู่กับโลกที่เพิ่มความวุ่นวายไม่หยุดไม่หย่อน ชีวิตอีกหลายปีในวันข้างหน้าของพวกเขาเหล่านั้นและคุณธรรมที่เด็กได้มาฝึกปฎิบัตินั้นจะเป็นเกราะป้องกันให้พวกเขาอดทนเข้มแข็ง ในสิ่งที่ปลูกฝังพวกเขามตั้งแต่เด็กจนเติบใหญ่เชื่อได้ว่าเด็กเหล่านั้นจะนำหลักคุณธรรมของธรรมะรับการฝึกอบรมมาได้มาปรับใช้กับชีวิตได้อย่างแน่นอนและยังช่วยให้เด็กสามารถาสารต่อคุณธรรมที่ดีเพื่อเผยแผ่ให้กับบุคคลอื่น ๆ ชั่วลูกชั่วหลาน  ได้เป็นอย่างดีเพราะธรรมะมักมีหลักเกณฑ์ที่ดีแต่จะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวและธรรมะมักจะให้เน้นหลักง่าย ๆ  ก็คงเป็นหลักอิทธิบาทสี่ ดั่งที่ว่าอิทธิบาท 4 เป็นพื้นฐานของความสำเร็จในชีวิตพ่อแม่ของใครหลายๆคนคงให้ลูกยึดหลักอิทธิบาท 4 เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตที่จะมีความสุขก็ต้องมาจากครอบครัวที่อบอุ่นด้วย ตัวดิฉันเองก็ได้ยึดหลักอิทธิบาท 4 เช่นกัน เพราะตัวดิฉันเป็นเด็กต่างจังหวัดต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาตักบาตรหน้าบ้านทุก ๆ เช้า และต้องไปวัดก่อนไปโรงเรียน “ หลวงปู่จะชอบพูดว่าตั้งใจขยันเรียนนะจะได้เก่ง ๆ จำไว้นะ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ”  ดิฉันงงไปถามแม่จึงได้รู้คำตอบว่า ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา คือคุณธรรมที่อยู่ในหลักของอิทธิบาท 4

ฉันทะคือความพอใจ

วิรยะคือความพากเพียร

จิตตะคือความเอาใจใส่

วิมังสาคือความหมั่นสอดส่อง

 
 
 
        จากการที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกคนประพฤติปฎิบัติตนได้อย่างน่ารักว่านอนสอนง่ายตั้งใจฟังคำสั่งสอนทุกอย่างตามที่ถูกฝึกสอนมาจากพระอาจารย์ หรือวิทยากรรับเชิญ  ได้สอดแทรกคุณธรรมอันดีงามเข้าไว้ในจิตใจของเด็ก ๆ เหล่านี้ได้อย่างละเอียดอ่อนเพราะธรรมะได้เข้าไปแทรกซึมในทัศนคติของเด็กเพื่อจะได้เป็นเกราะป้องกันให้มีสติรู้อยู่กับตัวหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็ตามไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาตามแต่เหตุปัจจัยจะเป็นไปเด็กๆที่ได้รับการฝึกอบรมธรรมะแล้วก็จะวิธีหรือหนทางการแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ โดยมีสติและรอบคอบ โดยที่ไม่หนีปัญหาเหล่านั้นแต่เราพร้อมที่จะเผชิญกับมันค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นตอน แล้วปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้โดยดี
 
 
เบื้องหลังการทำงาน “ ประสบการณ์มุมมองชีวิต ”

 

         เบื้องหลังการทำงาน ปัญหาที่พบในคอลัมน์นี้ตรงกับวันที่ 13-15 มกราคม 2555 เวลา 05.00-07.35นาทีและ08.35-11.35นาฬิกา คือเป็นปัญหาเดียวกันมียุงกัด ง่วงนอน ต้องนั่งสวดมนต์กับน้องๆ กินข้าวไม่เป็นเวลา อั้นฉี่เพราะกลัวจะถ่ายภาพไม่ทัน กลับหอดึกต้องนั่งแท็กซี่ทำงานเสร็จเวลา 23.00 นาฬิกา 

Comment

Comment:

Tweet