ธรรมะใจธรรม

posted on 14 Apr 2012 02:11 by jitkasame in Knowledge

คอลัมน์สัมภาษณ์พระอาจารย์นิรุตติ์ อภิญญานนท์ 

หลักการทำงาน

              ในฐานะที่อามาภาพได้ทำงานในพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับประชาชนนั้นโดยเฉพาะเยาวชน อาตมาภาพมีหลักว่าต้องมีหิตประโยชน์ คือประโยชน์ของบุคคลอื่นให้บุคคลเหล่านั้นได้รับทั้งข้อคิด  คติธรรม หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะเยาวชนไทยที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไปนั้นเด็กเหล่านั้นต้องมีคุณธรรมในใจให้มาก ไม่ว่าจะเป็นคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทำดี พูดดี ถ้าเด็กไทยทำได้อย่างนี้แล้วอาตมาภาพเชื่อแน่ว่าเยาวชนไทยจะเป็นคนดีของชาติต่อไป ถึงพร้อมด้วยอาตมาภาพจะยังคงเน้นและสอนหลักธรรมเพื่อให้ทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วๆไปหมั่นทำความดีในลักษณะที่การฝึกสอนหลักในการปฎิบัติธรรม โดยยึดหลักการที่ว่าไว้ว่า คิดดี ทำดี พูดดี สอดแทรกเสริมแต่งเพื่อให้ทำตามกันต่อ ๆ ไป และจะเผยแผ่สิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเด็กและประชาชนให้ทั่วถึง ในเรื่องของการเชื้อเชิญเด็กและประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญและทำกิจกรรมเสริมสร้างการสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและยังเป็นกิจกรรมที่เน้นสื่ออัธยาศัยที่ดีรวมไปถึงการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขกับผู้คนที่หลากหลาย

 

เบื้องหลังการทำงาน "ธรรมะใจธรรม"

คือต้องรอสัมภาษณ์ท่านค่ะ เพราะวันนั้นเป็นวันเกิดท่านค่ะ เลยต้องรอเช่นกันคือท่านนัดเช้าแต่ได้สัมภาษณ์บ่ายค่ะ ปวดท้องค่ะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้า หิวข้าวหิวน้ำแต่ก็ไม่กล้าไปกินค่ะ เพราะเกรงว่าถ้าท่านเสร็จธุรแล้วไม่เจอเรามันจะดูไม่ดีค่ะ

Comment

Comment:

Tweet